OR aandachtspunt: vervroegd met pensioen, het kan weer!

De een droomt ervan; de ander wil er niks van weten: eerder met pensioen gaan. Weet u al wat u met al die vrije tijd gaat doen? Nu de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk aan wordt verhoogd, wordt de vraag naar vervroegd pensioen luider. Tot voor kort was dit (bijna) geen optie, met name vanwege de fiscale regels. Maar nu weer wel.

Werkgevers die met oudere werknemers een regeling troffen om hen de periode tot de pensioengerechtigde leeftijd te laten overbruggen, werden door de belastingdienst ‘beboet’ met een pseudo-eindheffing van 52%. Deze belasting moest de optie om met prepensioen te gaan ontmoedigen.

Per 1 januari dit jaar, 2021, is dit - tijdelijk - veranderd. Dat maakt het voor werkgevers weer aantrekkelijker om werknemers vervroegd pensioen aan te bieden. Onderdeel van het pensioenakkoord van juni 2019 is dat er een RVU (regeling vervroegd uittreden) -drempelvrijstelling gaat gelden (per 1 januari 2021). Zolang de totale ontslagvergoeding onder de drempel blijft, hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52% af te dragen.

Hoe hoog is de drempelvrijstelling?
De RVU-drempelvrijstelling is maximaal het bedrag dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen dat geldt op 1 januari van het jaar van de uitkering. In 2021 is dat € 1.847 per maand. Moet werknemer nog drie jaar overbruggen tot de pensioengerechtigde leeftijd dan mag de werkgever dus een eenmalig bedrag van € 66.492 uitkeren zonder RVU-eindheffing af te moeten dragen.

Voorheen was een werkgever over dit bedrag 52% (€ 33.246, -!) eindheffing verschuldigd. Dat is met deze vrijstelling tijdelijk niet meer aan de orde.

Aandachtspunten
Let wel, de drempelvrijstelling is een tijdelijke maatregel die geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Dus om in aanmerking te komen moet de werknemer uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd hebben bereikt die (maximaal) 36 maanden voor de AOW-leeftijd ligt.

De uitkering kan (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer ingaan. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden voor de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling naar rato.

Uiteraard geldt dat voor het treffen van deze regeling wederzijdse vrijwilligheid geldt. Alleen als beide partijen instemmen met het vervroegde vertrek geldt de regeling.

Instrument om af te komen van oudere werknemers?
Uiteraard is de keuze om vervroegd met pensioen te gaan een persoonlijke keuze. Indien werknemer de wens heeft met vervroegd pensioen te gaan is het mooi dat er een regeling aangeboden kan worden. Echter de versoepeling heeft ook een scherp randje. Bedrijven zetten dit instrument breed in en leggen de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan onomwonden voor aan groepen oudere werknemers en soms ook aan individuen en dan ligt het risico op willekeur op de loer. Waarom die collega wel en die andere niet? Bovendien: hoe vrij voel jij je om te weigeren? Wat doet dat met de verstandshouding daarna? De werkgever heeft immers wel duidelijk gemaakt dat hij liever voor een nieuwe aanwas kiest. En wat zijn de financiële consequenties voor de medewerker?

In meerdere sectoren wordt de RVU-regeling nu breed aangeboden onder de ouderenpopulatie.

Rol van de OR en tips
Maak als OR het onderwerp van vervroegde uitdiensttreding bespreekbaar. Het kan immers vallen onder het ontslagbeleid en daarop heeft de OR instemmingsrecht. De werkgever dient een regeling te maken over de toepassing van deze vrijstelling die voor alle ouderen geldt. Dan is voor iedereen duidelijk wie er van de regeling gebruik kan maken en wanneer. Het is een prima instrument bij duurzame inzetbaarheid. En ook bij een eventueel lopende reorganisatie kan dit helpen om een vrijwillige vertrekregeling soepel te laten verlopen.

  • Geeft de directie geen ruchtbaarheid aan de mogelijkheden om vervroegd uit te treden? En wil de OR wel graag aandacht voor die mogelijkheid? Neem gerust contact met ons op.
  • Een ouderenregeling maakt een einde aan het met willekeur aanbieden van vervroegd pensioen aan personeelsleden. Benieuwd wat niet mag ontbreken in deze ouderenregeling en hoe de OR deze regeling kan afspreken met de bestuurder? Neem dan contact met ons op.
  • Vangt de OR signalen op van werknemers die individueel worden geconfronteerd met een voorstel voor vervroegd pensioen? Pak dan je rol OR, en zorg dat dit boven het individu uitstijgt. Hoe? Wij adviseren en ondersteunen de OR graag bij het organisatiebreed aanpakken van dit fenomeen.

Kortom, heeft u vragen over de nieuwe mogelijkheden van vroegpensioen en over het gebruik van de bevoegdheden van de OR op dit gebied? Voor advies hierover kunt u terecht bij Unger Nolet advocaten: specialisten in medezeggenschapsrecht en KGCA, training en advies, partner in medezeggenschap.

© NVMz | Sitemap | Privacy