Skip to main content

Bestuur

Bestuursleden worden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemd. Zij kennen de praktijk van de medezeggenschap en hebben bestuurlijke ervaring.Het bestuur ziet zichzelf als faciliteit van de vereniging door sturing te geven aan processen om de doelen te behalen. Bestuursleden stellen zich ten dienste aan het geheel. Ze voeren dit uit op vrijwillige basis. De leden van de vereniging hebben de zeggenschap over de koers want de NVMz is namelijk een vereniging voor, door en van de leden.

 • Shirley Mathoera

  Voorzitter DB lid

 • Rachid Adbaili

  Algemeen Bestuurslid

 • Marloes Steenhuisen

  Algemeen Bestuurslid

 • Alco de Lange

  Algemeen Bestuurslid

 • Marisca van Ommen

  Algemeen Bestuurslid, Secretaris

Shirley Mathoera (voorzitter)

Waarom moeilijk doen als het samen kan

Breng mensen samen, verbind ze zodat ze elkaar gaan begrijpen en kunnen samenwerken. In de Medezeggenschap draait het om samenwerken: samen plannen maken voor de toekomst, samen strijden voor het beste voor je organisatie en voor de medewerkers, samen in gesprek zijn om het beste ervan te maken. Ik ben een voorstander van dialoog met elkaar in alle lagen van je organisatie en zeker ook in de gouden driehoek. Oprecht naar elkaar luisteren is de eerste stap om waardevolle dialogen te voeren.

Mijn naam is Shirley Mathoera, ik ben werkzaam bij de WissemaGroup en sinds juni 2014 bestuurslid bij de NVMz. Waarom? Ik denk dat we in de Medezeggenschap meer kunnen bereiken met elkaar. De NVMz heeft als motto: ‘voor, door en met elkaar’!

Marloes Steenhuisen (bestuurslid)

Jong + Oud = Goud!

Mijn naam is Marloes Steenhuisen, ik ben werkzaam in het UMC Utrecht en nu sinds 3 jaar actief binnen de medezeggenschap. Ik ben lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad in het UMC Utrecht en heb aan verschillende projecten meegewerkt om jongeren te betrekken en enthousiast te maken voor de medezeggenschap.

Op dit moment zijn jongeren ondervertegenwoordigd binnen de medezeggenschap, terwijl dit straks wel de grootste groep op de arbeidsmarkt is. Het is belangrijk dat jongeren ook goed vertegenwoordigd zijn binnen de medezeggenschap al zijn daar mogelijk andere strategieën en structuren voor nodig dan we gewend zijn. De kracht van een goede afspiegeling van de organisatie binnen de medezeggenschap is wat mij betreft ook de samenwerking tussen de verschillende generaties. De arbeidsmarkt is nu eenmaal veranderd en ik denk dat we hier in de medezeggenschap ook op in moeten spelen, daar wil ik mij als bestuurslid van de NVMz graag voor inzetten!

Rachid Adbaili (bestuurslid)

Medezeggenschap is een VAK en kunst tegelijkertijd.

Mijn naam is Rachid Adbaili, ik ben werkzaam bij Unilever en sinds 2014 actief in de medezeggenschap. Ik ben zowel voorzitter bij de Lokale OR (Marketing & Sales Organisatie) als voorzitter op Centraal niveau (COR). Ook ben ik lid van het dagelijks bestuur bij de Europese ondernemingsraad en de Europese LEAD van het Future of Work programma vanuit de medezeggenschap, waarbij we samenwerken met de leiding van Unilever. Sinds kort ben ik nu ook bestuurslid van de NVMz. Waarom? Door haar unieke positie in Nederland kan de NVMz eraan bijdragen de medezeggenschap weer op de kaart te zetten als een wezenlijke en waardige belanghebbende in deze onstuimige wereld. 

In de tijd dat de medezeggenschap in het leven is geroepen, waren de structuren, werkwijze en manier van communiceren helder en duidelijk. Iedereen wist waar hij of zij aan toe was. Eenieder had zijn eigen taken en verantwoordelijkheden in een gelaagde hiërarchie. Daarnaast bestond er een duidelijk scheiding tussen werk en privé.

Die tijden zijn veranderd, we leven nu in een VUCA (volatility (volatiel), uncertainty (onzeker), complexity (complex), en ambiguity (ambigue)) wereld. Waarin structuren minder duidelijk worden, de informatie heel snel gaat via verschillende kanalen en de ontwikkelingen elkaar in een razend tempo opvolgen. Daarbij komt nog de onzekerheid van wat de dag van morgen ons zal gaan brengen. Waardoor je altijd alert en actief moet blijven.  Om in deze onstuimige wereld je “mannetje” te kunnen staan, moet je als medezeggenschap echt wel wat in je mars hebben. Daarbij wordt er meer en meer gevraagd in minder tijd.

Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMz) als een netwerk/platform-organisatie kan fungeren voor jullie, onze leden. We willen licht in de duisternis werpen en je de juiste informatie en het geschikte gereedschap aanreiken. Zo kun je je vak beter verstaan en er ook nog een mooi kunstwerk van maken. Met als einddoel dat jullie medezeggenschap als volwaardige stakeholder wordt gezien. 

Alco de Lange (bestuurslid)

Een professionele OR is in ieders belang!

Mijn naam is Alco de Lange. Vanaf 2017 ben ik actief in de OR van Stedin Groep en sinds mei 2019 in de rol van
voorzitter.

Elke organisatie kent een organisatiebelang. Dat belang kent een bepaalde macht. Als individuele medewerker
kun je soms tegenover die georganiseerde macht komen te staan. Als je een kwetsbare periode meemaakt
waarin je minder goed functioneert. Of als er vanuit de organisatie een bepaalde druk bestaat om je te
conformeren aan een werkwijze of cultuur waar jouw belang en werkplezier als medewerker ondergeschikt aan
worden gemaakt.

De ondernemingsraad vormt in dergelijke situaties een essentiële tegenmacht. Een macht om de stem van de
medewerkers minstens even sterk te laten klinken als die van de organisatie. Dat is eigenlijk wat wij als mensen
graag willen zien op elk bestuurlijk en politiek niveau: de mens en de menselijke maat als centraal belang en
uitgangspunt.

Ik ben er 100% van overtuigd dat dit uiteindelijk in ieders belang is. Medewerkers, medezeggenschap maar ook
werkgevers en de ‘B.v. Nederland’ zijn erbij gebaat als het belang van medewerkers goed gehoord en
vertegenwoordigd wordt. Een organisatie waarin medewerkers gemotiveerd en goed hun werk kunnen doen dient
op lange termijn zowel het organisatie als het medewerkersbelang.

Hoe zorgen we ervoor dat die invloed van medewerkers via de OR zo groot mogelijk is?

In de OR van Stedin Groep waar ik nu ruim 2 jaar voorzitter van mag zijn, doen we dit onder andere door ons zo
professioneel mogelijk te organiseren. Dat geeft ons meer invloed dan er strikt genomen op basis van de WOR
wordt toebedeeld. En ook hiervan profiteert weer iedereen. De bestuurder kan de vruchten plukken van een OR
die professioneel acteert en die in staat is verbinding te maken tussen mens en organisatie. Discussies gaan
bijvoorbeeld niet meer over het proces, maar alleen nog over de inhoud.

Hoe mooi zou het zijn als de ondernemingsraden in Nederland via de NVMz allemaal de vruchten kunnen
plukken van elkaars kennis en ervaringen. Zodat niet elke OR opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en zodat we
elkaar in de belangrijke rol die we mogen vervullen, enorm kunnen versterken.

Ik zie veel kansen voor de NVMz om hier het voortouw in te nemen. Door ons gezamenlijk en op een
professionele manier te positioneren en door de beste werkwijzen en ideeën met elkaar te delen, kunnen we een
enorm verschil maken in elke organisatie. En dat ook nog eens op landelijk en mogelijk zelfs Europees niveau.
Het is een enorme eer om daar aan bij te mogen dragen!